משלוח חינם עד הבית ברכישת פח מעוצב!

בעקבות המצב ייתכנו עיכובים במשלוחים

תקנון האתר


 

האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד

ט. דנון ייבוא ושיווק בע"מ ח.פ 516568524 הינו אתר המוכר מוצרי בית מעוצבים אשר משווק את מותג TALRO, להלן תנאי השימוש

המכירה מתבצעת באמצעות מכירה באתר ו/או באמצעות מכירה טלפונית.

גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לבצע כל שימוש באתר.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך ולשנות את התקנון בכל עת.

הליך הרכישה

על מנת לבצע הזמנה של מוצר על הלקוח למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. החברה רשאית לבקש פרטים נוספים מהלקוח. בעת הרכישה ימסור הלקוח את פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מבצע את הרכישה וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי.
פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי האתר.

פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי. כל מי שמבצע הזמנה באתר, בין אם אדם ובין אם גוף משפטי, בעצם פעולת ההזמנה מוחזק כמצהיר שהוא מחזיק על שמו כרטיס אשראי תקף אשר הונפק כדין ואשר ניתן לסליקה בישראל וכי הוא מעל גיל 18 וכי אם רוכש את המוצר מטעם חברה ו/או עמותה ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הרי מצהיר הוא כי הוא מוסמך לבצע פעולה באתר לטובת אותו גוף וכי הוא ערב אישית לפעולתו באתר.

אישור פעולת הרכישה מותנה גם בהימצאות המוצר הנרכש במלאי הנהלת האתר ו/או במלאי הספק במועד האספקה הנדרש. גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג`, בכפוף לכך שהנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב בגין פעולת הרכישה תוך זמן קצר. עם זיכויו כאמור מוותר הלקוח על כל טענה כנגד החברה בנושא זה.

תנאי המשלוח

הנהלת האתר ו/או הספקים ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל, כפי שהוזנה בעת הרכישה, בכפוף לתנאים המופיעים בתנאי המשלוח. המשלוח ייעשה באמצעות שליח לכתובת שתימסר על ידי הקונה.

אין לראות בהנהלת האתר ו/או הספקים אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של הנהלת האתר ו/או של הספקים.

באזורים מרוחקים ו/או המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת האתר ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש וכן לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

זמני אספקת המוצרים הם כפי שמופיע בדף המכירה
ימי עסקים הינם- ימי א` עד ה`, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג
ספירת ימי העסקים מתחילה יום לאחר ביצוע הרכישה.

כל עוד לא נקבע אחרת בהוראות על פי תקנון זה ובכפוף להוראות הדין, יובהר בזאת, כי בכל קניה, הלקוח יקבל את המוצר שרכש או את מלוא כספו בחזרה במידה ולא קיבל את המוצר, אלא אם אי קבלת המוצר הינה מסיבה שאינה קשורה בטעות שנעשתה על ידינו. לדוגמא, במידה והלקוח ימסור כתובת לא נכונה יישא הלקוח בעלויות המשלוח החוזר ודמי הטיפול הנדרשים וכספו לא יושב לו.

ביטול הזמנה

האמור בפרק ביטול עסקה והחזרת מוצרים יטופל בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי הנהלת האתר תאפשר ביטול עסקה והחזרת מוצרים שנרכשו דרך האתר תוך 14 ימים מיום קבלתם אצל הלקוח, כשהם סגורים וארוזים באריזתם המקורית, וללא כל סימני הרכבה\שימוש.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר לחברה על חשבון הלקוח.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה על ידי האתר, לא ייגבו דמי ביטול וכספו של הצרכן יושב לו.

במידה והלקוח מעוניין בהובלת המוצר המוחזר אל הנהלת האתר, ההובלה תיעשה על ידו ובאחריותו בלבד.

בעת קבלת המוצר המוחזר במשרדי הנהלת האתר ו/או הספק תתבצע בדיקה של המוצר ובמידה וימצא כמשמעותם בחוק הגנת הצרכן יבוצע ההחזר.

הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה, אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו, אם יתברר להנהלת האתר ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ההזמנה.

אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים הנהלת האתר ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור הנהלת האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

הגבלת אחריות

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הנהלת האתר שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, הרוכש יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו
ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

שמירה על זכויות האתר

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכוש של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

מבצעים

מעת לעת ימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכול כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לפתוח במבצעים, לשנותם או להפסיקם ללא הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אופן החזרת מוצר

יש להודיע על החזרת המוצר לא יאוחר מ-14 יום מיום קבלתו.
ניתן להחזיר מוצר כאשר לא הורכב\בוצע בו שימוש.
יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כאשר כל החלקים קיימים והמוצר ללא נזק.
מרגע שהגיע המוצר למשרדי הנהלת האתר ונמצא כי כל החלקים קיימים, המוצר לא ניזוק או נפגע, תזכה החברה את הלקוח במחיר המוצר בניכוי עלויות משלוח ודמי ביטול.
 במידה וישנו נזק ו\או חסרים חלקים מהמוצר המקורי, ההחזר הכספי יהיה בהתאם לעלות
הנזק ו\או החוסר.
לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
במקרים בהם ניתנה הטבת משלוח חינם, ומעוניינים להחזיר את המוצר, שווי המשלוח הינו 29 ש"ח.


איסוף עצמי

בעת הרכישה באתרנו, ניתן לבחור באופציית איסוף עצמי ממחסני החברה.
יש לתאם מראש מול שירות הלקוחות את ההגעה לאיסוף.
חובה לבדוק את תקינות כל חלקי המוצר בעת האיסוף,
 פניות על מצב המוצר לאחר האיסוף לא יתקבלו!

שירות בעת קבלת המוצר ואחריות

בעת רכישה של מוצרים באתרנו תינתן ללקוח אחריות בהתאם לכתוב בדף המוצר באתר ו\או בחשבונית הרכישה.
לחלק מהמוצרים ניתנת אחריות של חברתנו ולחלק מהמוצרים ניתנת אחריות למוצר ע"י ספקים חיצוניים.

לפני הרכבת המוצר חובה לבדוק את תקינות החלקים, לא יתקבלו תלונות לאחר הרכבתו.

לגבי תקלות\פגמים\טענות בעת קבלת המוצר, יש לשמור על אריזת המוצר המקורית ולדווח לשירות הלקוחות עד 48 שעות מרגע קבלת המוצר, פניות לאחר מכן לא יתקבלו.


הלקוח מחויב להשתמש במוצרים בהתאם להוראות השימוש אשר מצורפות למוצר, וכן לנהוג במוצרים על פי כללי הבטיחות המפורטים בו.
האחריות ניתנת למקרים של פגמים ביצור המתגלים בעת שימוש סביר במוצר, החברה לא תהיה אחראית למוצר במקרים שבהם ניתן לראות במוצר סימני פגיעה, נגרם למוצר נזק או בלאי בלתי סביר או שנעשה תיקון על ידי גורם חיצוני שאינו היצרן או החברה.

ט. דנון ייבוא ושיווק בע"מ תעמיד מעבדת תיקונים לתיקון מוצרים בתשלום או ללא עלות, גם לאחר תקופת האחריות.

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות להחליט על החלפת המוצר או תיקון המוצר, במסגרת
האחריות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 אחריות על המוצר תינתן במעבדות ט. דנון יבוא ושיווק בהצגת חשבונית רכישה.

 במקרה של תקלה יש להגיע פיזית בתיאום מראש או לשלוח את המנגנון למעבדות
 
החברה במשמר דוד.